Varausehdot

Nämä varaus-, peruutus- ja maksuehdot koskevat kaikkia Saaristohetken tarjoamia palveluita. Tekemällä varauksen, hyväksyt seuraavat ehdot:

1. Varaus

Osallistujan paikka varataan lopullisesti vasta, kun maksusuoritus on tehty. Maksusuoritus tulee tehdä eräpäivään mennessä. Varaus, jota ei ole maksettu eräpäivään mennessä, vapautetaan mahdollisille myöhemmille ja jo maksaneille osallistujille. Varausehto ei koske jälkikäteen laskutettavia palveluita, kuten luontokoulupäiviä sekä ryhmäopastuksia, joissa osallistujamäärä vahvistetaan vasta opastuksen yhteydessä. Näissä tapauksissa varaus on sitova, kun palvelusta, päivämäärästä ja ryhmäkoosta on sovittu kahden kesken palvelun ostajan ja myyjän välillä, ja ostaja on hyväksynyt varausehdot.

2. Vakuutukset

Osallistujan tulee varmistaa, että kurssi tai retki on hänen fyysisen kyvyn ja osaamisen kannalta sopivalla tasolla. Tekemällä varauksen osallistuja hyväksyy ne riskit, jotka sisältyvät kuhunkin retkeen tai aktiviteettiin sekä kohteisiin matkustamiseen. Osallistujan tulee Suomen vakuutussääntöjen mukaisesti itse huolehtia sairas- ja tapaturmavakuutuksista sekä mahdollisista matka-, matkatavara- ja peruutusturvavakuutuksista, eikä Saaristohetki voi ottaa vastuuta mahdollisista kolmannen osapuolen (lentoyhtiöt, hotellit jne) järjestelyiden laadusta tai näiden myöhästymisistä. Saaristohetki suosittelee henkilökohtaisen matka- ja tapaturmavakuutuksen ottamista kaikille asiakkaille.

3. Ohjelmasisältö

Saaristohetki pidättää oikeuden muuttaa ohjelmasisältöjä sääolosuhteiden tai turvallisuuden vuoksi. Pakottavista syistä (sairaus tai muu vakava este), Saaristohetkellä on oikeus vaihtaa kouluttajaa tai opasta.

4. Turvallisuus

Jokaiselle Saaristohetken järjestämälle ohjelmalle on olemassa turvallisuussuunnitelma, josta opas selostaa oleelliset asiat ryhmälle. Osallistuja sitoutuu seuraamaan kirjallisia ja/tai suullisia turvaohjeita. Osallistujaa, joka ei seuraa turvallisuusohjeita, voidaan tarvittaessa poistaa ryhmästä ja häneltä voidaan evätä pääsy ohjelmaan kokonaan. Tällöin Saaristohetki ei palauta osallistujamaksua. Mikäli tuotteen yhteydessä on mainittu, sitoutuu asiakas lisäksi toimittamaan Saaristohetken tarvitsemat lisätiedot palvelun toteuttamista varten (esimerkiksi tiedot terveydentilasta). Saaristohetki sitoutuu säilyttämään tietoja luottamuksellisesti ja hävittämään tiedot, kun niitä ei enää tarvita ko. tuotteen toteuttamiseksi.

5. Osallistujan tekemä peruutus

Peruutuksen sattuessa osallistujan puolesta, mahdollisia maksuja palautetaan seuraavin ehdoin: Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, tai häntä kohtaa muu vakava tapahtuma, esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle kuten asunnon palo (ylivoimainen este), jonka johdosta olisi kohtuutonta vaatia häntä osallistumaan palveluun/retkelle, on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä toimituskuluilla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu. Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus, tapaturma tai muu tapahtuma on osoitettava luotettavalla todistuksella.

Saaristohetki palauttaa niitä osia asiakkaan suoritetuista maksuista, jotka eivät aiheuta peruuttamiskelvottomia kuluja Saaristohetkelle, seuraavasti:

– peruutus yli 15 päivää ennen tapahtumaa: 70% takaisinmaksu
– peruutus yli 7 päivää ennen tapahtumaa: 35% takaisinmaksu
– peruutus alle 7 päivää ennen tapahtumaa: ei takaisinmaksua

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen, jos asiasta ei ole sovittu etukäteen. Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla Saaristohetken ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut Saaristohetkelle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua Saaristohetkelle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille. Mikäli Saaristohetki saa myydyksi peruutetun palvelun kolmannelle, Saaristohetki on velvollinen palauttamaan asiakkaalle palvelusta aikaisemmin maksetun hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta. Saaristohetkellä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä etukäteen ilmoitetut toimituskulut.

6. Peruutukset Saaristohetken puolesta

Ulkoilua sisältävät aktiviteetit järjestetään aina säävarauksella. Sää- tai muiden olosuhteiden ollessa sellaisia, että ohjelmaa ei voi turvallisuuden tai sisällön laadun puolesta viedä läpi, Saaristohetkellä on oikeus siirtää tai tarvittaessa kokonaan peruuttaa ohjelmaa. Vaarallisten olosuhteiden ilmaantuessa, kuten koko ohjelman ajan kestävä raju tuuli, vaarallinen sumu, ukkonen tai muu ilmiö, jotka estävät osan jo aloitetusta tapahtumasta tai aloitettua tapahtumaa kokonaan, ja jolloin ohjelma ei ole järkevästi enää siirrettävissä, Saaristohetki yrittää parhaansa mukaan korvata tätä ohjelmaa osittain tai kokonaan muulla, ryhmälle sopivalla, ohjelmalla. Saaristohetkellä ei ole taloudellista vastuuta tällaisten tilanteiden sattuessa, ja takaisinmaksuja tehdään vain sellaisista kuluista, joita pystymme peruuttamaan. Saaristohetkellä on oikeus peruuttaa koko ohjelmaa, jos ilmoittautuneita osallistujia on liian vähän ohjelman läpiviemiseksi ilman taloudellista tappiota. Saaristohetki ilmoittaa tällaisista peruutuksesta vähintään 15 päivää ennen tapahtumaa. Mikäli Saaristohetki peruuttaa tapahtumaa tästä syystä, ilmoittautuneille palautetaan koko se summa, mitä he ovat maksaneet. Saaristohetkellä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja Saaristohetkestä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Myös oppaan sairastumisen tai muun henkilökohtaisen vakavan esteen vuoksi Saaristohetkellä on oikeus peruuttaa koko ohjelma, mikäli korvaavaa opasta ei ole saatavilla. Tässäkin tapauksessa ilmoittautuneille palautetaan koko se summa, mitä he ovat maksaneet. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta. Saaristohetken on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

7. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Saaristohetki vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

8. Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka Saaristohetken suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu Saaristohetken tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut. Saaristohetki ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota Saaristohetki tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Saaristohetken on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi. Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä Saaristohetken antamia ymmärrettäviä ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa Saaristohetkelle tai kolmansille osapuolille. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassaolevat asiakirjat, kuten passi, viisumi, ajokortti, aseenkantolupa ja tosite kalastuksenhoitomaksusta. Saaristohetki ei ole vastuussa asiakkaan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

9. Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi Saaristohetkelle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Saaristohetkelle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

Mikäli asiakas ja Saaristohetki eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajavirasto, Haapaniemenkatu 4 A, 7 krs, PL 5, 00531 Helsinki